Disclaimer

De inhoud van deze website is in oorsprong een publicatie van het EUR-Lex publicatiebureau, zij publiceren in hun website deze inhoud, om de toegang van het publiek tot het recht van de Europese Unie te verbeteren. Hun doel is om deze informatie actueel en accuraat te houden. Het Publicatiebureau EUR-Lex aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie op deze site.

Sommige gegevens of informatie op deze site kunnen echter zijn gemaakt of gestructureerd in bestanden of formaten die niet foutloos zijn en we kunnen niet garanderen dat onze service niet wordt onderbroken of anderszins wordt beïnvloed door dergelijke problemen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid met betrekking tot problemen die ontstaan ​​als gevolg van het gebruik van inhoud van deze site of gelinkte externe sites.

Deze disclaimer is niet bedoeld om de aansprakelijkheid van het Publicatiebureau EUR-Lex te beperken in strijd met enige vereisten die zijn vastgelegd in de toepasselijke nationale wetgeving, noch om zijn aansprakelijkheid uit te sluiten voor zaken die niet mogen worden uitgesloten op grond van die wet.

Het beleid van de EU Commissie voor hergebruik van documenten is gebaseerd op Besluit 2011/833/EU. Tenzij anders aangegeven, kunt u de in EUR-Lex gepubliceerde juridische documenten hergebruiken voor commerciële of niet-commerciële doeleinden.


Alleen documenten van de Europese Unie die in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn gepubliceerd, worden als authentiek beschouwd. Voor de regels inzake authenticiteit van het Publicatieblad, zie Verordening (EU) nr. 216/2013 van de Raad van 7 maart 2013. Met betrekking tot de jurisprudentie worden alleen de versies van documenten die zijn gepubliceerd in de “Rapporten van het Europees Hof” als officiële bronnen beschouwd .

Het beleid van de Commissie voor hergebruik van documenten is gebaseerd op Besluit 2011/833/EU. Tenzij anders aangegeven, kunt u de in EUR-Lex gepubliceerde juridische documenten hergebruiken voor commerciële of niet-commerciële doeleinden.

The Commission’s document reuse policy is based on Decision 2011/833/EU. Unless otherwise specified, you can re-use the legal documents published in EUR-Lex for commercial or non-commercial purposes.

© European Union, 1998-2021

Referentie: EUR-Lex: an official website of the European Union / Acces to European Union Law